واجدین شرایط زنجان

شماره کارت  نام اتاق نام (نامزد) نام خانوادگی (نامزد) نوع کارت نتیجه دبیرخانه شورا گروه فعالیت نهایی کد نامزد انتخاباتی 
10460086306 زنجان حسن احمديان حقوقي واجد شرايط معدن 315
10100258505 زنجان ايرج افشارنيا حقوقي واجد شرايط صنعت 215
10460062508 زنجان عليرضا آدمي حقوقي واجد شرايط صنعت 212
10460110590 زنجان وحيد آذرگشسب حقوقي واجد شرايط معدن 314
10460074980 زنجان افشين آشوري حقوقي واجد شرايط کشاورزي 412
4285507961 زنجان حسين بازرگاني حقيقي واجد شرايط بازرگاني 126
10460103128 زنجان ايرج تاج الدين حقوقي واجد شرايط بازرگاني 127
0066717647 زنجان سيدعليرضا حجازيان حقيقي واجد شرايط بازرگاني 129
10102472973 زنجان غلامحسن حسن نژاد حقوقي واجد شرايط صنعت 217
10460093350 زنجان محسن حميدي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 141
10460080729 زنجان پرويز رمضانلو حقوقي واجد شرايط کشاورزي 416
10460132821 زنجان آرمين سلساني حقوقي واجد شرايط معدن 316
10460113006 زنجان علي شاهمرادي حقوقي واجد شرايط کشاورزي 418
10100107660 زنجان رحيم صادقي حقوقي واجد شرايط صنعت 218
10460104416 زنجان حسين صنعان بنيسي حقوقي واجد شرايط صنعت 219
10460011557 زنجان محمدرضا عرب زاده حقوقي واجد شرايط صنعت 245
10460093783 زنجان صمد علي پور حقوقي واجد شرايط صنعت 246
10460089123 زنجان سهندعلي فلاحي چهاربرج حقوقي واجد شرايط صنعت 249
14006127576 زنجان ابوالفضل قاسمي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 146
4285501023 زنجان محمدرضا كردلو حقيقي واجد شرايط کشاورزي 424
10460096581 زنجان باقر محمدي حقوقي واجد شرايط معدن 319
4280669996 زنجان يوسف مرادلو حقيقي واجد شرايط بازرگاني 149
10460117943 زنجان روح اله مرادي حقوقي واجد شرايط صنعت 251
4284628097 زنجان ولي اله منصوري حقيقي واجد شرايط معدن 341
10460132188 زنجان حسين نائيني حقوقي واجد شرايط صنعت 252
6368710047 زنجان صمد يوسفي اصل حقيقي واجد شرايط بازرگاني 156