تقویم اجرایی

ردیف

فرآیند

موعد

تاریخ پایان

روز

مستند

1

مهلت بررسی و اعلام نظر درخصوص اعتراضات توسط انجمن

حداکثر ظرف 3روز پس از تسلیم اعتراض

27/11/1401

پنجشنبه

بند 9/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

2

مهلت اعتراض به نظر انجمن دردبیرخانه شورایعالی نظارت

حداکثر 3 روز اداری پس از ابلاغ رای انجمن به داوطلب

02/12/1401

سه شنبه

بند 9/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

3

رسیدگی به اعتراضات توسط دبیرخانه شورایعالی نظارت

حداکثر 3 روز اداری

06/12/1401

شنبه

بند 9/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

4

مهلت اعلام نظر شورای نظارت

5 روز اداری

11/12/1401

پنجشنبه

بند 9/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

5

شروع تبلیغات نامزدها

7 روز قبل از اخذ رای

12/12/1401

جمعه

بند 10/5 آیین نامه هیئت نمایندگان

6

ممنوعیت تبلیغات

1 روز قبل از اخذ رای

19/12/1401

جمعه

بند 10/5 آیین نامه هیئت نمایندگان

7

روز انتخابات

اسفند ماه

20/12/1401

شنبه

بند 4/5و 5/5 آیین نامه هیئت نمایندگان

8

شمارش آراءو اعلام نتایج انتخابات

بلافاصله پس از پایان مهلت اخذ رای و پس از اخذ صورتجلسه و تایید انجمن

21/12/1401

یکشنبه

بند 13/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

9

اعتراض به سوء جریان یا نحوه انتخابات

ظرف 3 روز از تاریخ اعلام نتایج 

24/12/1401

چهارشنبه

تبصره الف بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

10

رسیدگی و اعلام نظر  هیات به معترضین

حداکثر ظرف 3 روز از وصول اعتراض

28/12/1401

یکشنبه

تبصره ب بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

11

مهلت اعتراض به تصمیم هیئت نظارت

ظرف 3 روز اداری از وصول رای هیئت

16/01/1402

چهارشنبه

تبصره ج بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

12

رسیدگی به اعتراض به نظر هیئت در انجمن

ظرف 4 روز اداری

22/01/1402

سه شنبه

تبصره د بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

13

اعتراض به رای انجمن در دبیرخانه شورایعالی نظارت

ظرف 3 روز اداری

28/01/1402

دوشنبه

تبصره ه بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

14

رسیدگی دبیرخانه شورا به اعتراض

حداکثر 3 روز اداری از زمان وصول اعتراض

 

04/02/1402

دوشنبه

تبصره و بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

15

اعلام نظر قطعی و لازم الاتباع شورای عالی نظارت

ظرف مدت 4 روز اداری

10/02/1402

یکشنبه

تبصره و بند 16/5 ایین نامه هیئت نمایندگان

16

انتشار اسامی قطعی نتایج انتخابات در وبگاه اتاق ایران و روزنامه دنیای اقتصاد

ظرف مدت 1 روز اداری

11/02/1402

دوشنبه

 

17

صدور اعتبارنامه

ظرف مدت یک هفته 

20/02/1402

چهارشنبه

بند 17/5 آیین نامه هیئت نمایندگان