اعضای انجمن

دکترحسین میرمحمد صادقی

سمت: رئیس انجمن نظارت

دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی

سمت: دبیر انجمن نظارت

دکتر سید جعفر مرعشی

سمت: عضو انجمن

دکتر محمد جواد حاجی حسینی

سمت: عضو انجمن

مهندس غلامحسین جمیلی

سمت: عضو انجمن