واجدین شرایط مشهد

شماره کارت  نام اتاق نام (نامزد) نام خانوادگی (نامزد) نوع کارت نتیجه دبیرخانه شورا گروه فعالیت نهایی کد نامزد انتخاباتی 
10380230190 مشهد احمد اثني عشري حقوقي واجد شرايط بازرگاني 124
10380261522 مشهد محمود امتي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 127
10380193268 مشهد اشكناز اورعي ميرزماني حقوقي واجد شرايط صنعت 215
10380323273 مشهد مهدي ايماني حقوقي واجد شرايط صنعت 217
10380656908 مشهد سحر آملي حقوقي واجد شرايط صنعت 212
10380256712 مشهد احمد بافنده ايمان دوست حقوقي واجد شرايط صنعت 218
10861186000 مشهد فريدون باقري حقوقي واجد شرايط کشاورزي 412
0939800225 مشهد سيدسعيد بامشكي حقيقي واجد شرايط بازرگاني 128
10380241110 مشهد سيدحسين بحرينيان حقوقي واجد شرايط صنعت 241
10380647961 مشهد مجتبي بهاروند حقوقي واجد شرايط  بازرگاني 129
14004374280 مشهد عليرضا بوستاني حقوقي واجد شرايط کشاورزي 414
10380345430 مشهد محمدرضا توكلي زاده حقوقي واجد شرايط معدن 315
10380303255 مشهد عليرضا تيموري حقوقي واجد شرايط صنعت 245
0939627949 مشهد فاطمه جميلي حقيقي واجد شرايط صنعت 246
10862039106 مشهد محمدعلي چمنيان حقوقي واجد شرايط صنعت 247
14008455694 مشهد عليرضا حسينا حقوقي واجد شرايط بازرگاني 142
5229141980 مشهد سيده فاطمه حسيني حقيقي واجد شرايط کشاورزي 415
10860197618 مشهد رضا حميدي ازغدي حقوقي واجد شرايط صنعت 249
10380648831 مشهد حيدر خادم زاده حقوقي واجد شرايط بازرگاني 147
10380301350 مشهد غلامعلي رخصت حقوقي واجد شرايط صنعت 252
0932950957 مشهد علي رضائي بقال زاده حقيقي واجد شرايط کشاورزي 416
10380127937 مشهد عليرضا روحي قدسي نيا حقوقي واجد شرايط کشاورزي 417
10380357173 مشهد محمدحسين روشنك حقوقي واجد شرايط بازرگاني 156
10380551040 مشهد عباس سعادتي حقوقي واجد شرايط معدن 317
10380533140 مشهد احمد سلحشور حقوقي واجد شرايط کشاورزي 418
10380661401 مشهد محمد سهاميان مقدم حقوقي واجد شرايط صنعت 256
10380231552 مشهد علي محمد شريعتي مقدم حقوقي واجد شرايط کشاورزي 419
10380221178 مشهد محمدمهدي شكورزاده حقوقي واجد شرايط صنعت 257
10380189537 مشهد مجيد شهيدي حقوقي واجد شرايط صنعت 258
10861218175 مشهد سعيد صالحي زاده حقوقي واجد شرايط صنعت 259
10380343589 مشهد فرهاد صفارسحرخيز حقوقي واجد شرايط کشاورزي 424
0700342583 مشهد احمدرضا صفارطبسي حقيقي واجد شرايط معدن 318
10380242640 مشهد سعيد صيفي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 162
14004517669 مشهد مسعود فرهمندراد حقوقي واجد شرايط صنعت 262
10380393260 مشهد مرتضي كرباسي حقوقي واجد شرايط صنعت 264
10380087807 مشهد صالح كياني فرد حقوقي واجد شرايط صنعت 265
10380390916 مشهد مجيد محمدنژاد حقوقي واجد شرايط بازرگاني 171
10380179376 مشهد حسين محمديان حقوقي واجد شرايط بازرگاني 172
10861385337 مشهد حسين محمودي خراساني حقوقي واجد شرايط صنعت 267
10380425554 مشهد سيدمهدي مدني بجستاني حقوقي واجد شرايط صنعت 268
14007279646 مشهد سيداحسان مصطفوي نژاد حقوقي واجد شرايط  کشاورزي 425
14007199839 مشهد مهدي ملائي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 175
10103020282 مشهد عباس ملت خواه حقوقي واجد شرايط صنعت 269
10380509988 مشهد غلامرضا نازپرورصوفياني حقوقي واجد شرايط معدن 319
10380435067 مشهد محسن نظري فر حقوقي واجد شرايط صنعت 272
0941520315 مشهد مژگان نوعي خبازان حقيقي واجد شرايط معدن 341
10380279320 مشهد جواد نيشابوري حسين پور حقوقي واجد شرايط بازرگاني 181
10380590771 مشهد سيد حسن هاشمي حقوقي واجد شرايط بازرگاني 182
0941985989 مشهد احد هرمززاده حقيقي واجد شرايط بازرگاني 184
1062610441 مشهد عبداله يزدان بخش حقيقي واجد شرايط صنعت 275