نتایج انتخابات اتاق آبادان - 1403

نام دارنده کارت نام خانوادگی دارنده کارت گروه فعالیت نهایی تعداد نهایی آرا
کاظم خلف نژاد بازرگانی 207
محمد ابراهیمي عسکری بازرگانی 199
بهروز رضائی بازرگانی 199
کامران دشتی نژاد بازرگانی 196
سید ابراهیم یعقوب پور بازرگانی 194
حسن افخمی آبادانی بازرگانی 180
حمید حمیداوی بازرگانی 170
فرشید قربانی بازرگانی 167
سیدحمیدرضا کاشی بازرگانی 159
مسعود قاسم نژاد بازرگانی 157
ایمان برومند بازرگانی 2
رامین قدره بازرگانی 2
عبدالله خدادادی بازرگانی 0
مهدی صابرین بازرگانی 0
محمدمهدی صدر هاشمی صنعت 209
ابراهیم کاظمی صنعت 201
مسعود عبادی پور صنعت 199
حسین گلومال هادی صنعت 196
امین امرائی صنعت 195
فرید فاطمی زاده صنعت 174
مرتضی کامرانی صنعت 166
بابک رادمهر صنعت 165
مسعود سورغالی صنعت 164
سیدجواد شاه صفدری صنعت 153
وحید فاطمی زاده صنعت 2
علی میرزاخانی نافچی صنعت 0
داوود احمدزاده کشاورزی 209
سیدفاضل قیم موسوی کشاورزی 192
سید رضا زیتون نژاد موسویان کشاورزی 181
امین توانائی کشاورزی 174
احمد زارعی کشاورزی 173
مصطفی کعبی پوزه کشاورزی 158
امین کعبی پوزه کشاورزی 5
سيامک علی شاه پور ده شیخی معدن 216
محمد مهاوی معدن 210
مسعود خیاط زاده معدن 175
اسدلله کردزنگنه معدن 155