سامانه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

با استناد به بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1402/12/26 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در اجرای تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران " انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان" از ساعت  8 الی 18 روز چهارشنبه 1403/03/23 در محلی که توسط هیات نظارت بر انتخابات اتاق آبادان تعیین و به تائید انجمن نظارت بر انتخابات می رسد برگزار خواهد شد.

بدینوسیله در اجرای بند 5/8 ماده 5" آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها مصوب  1398/06/31 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران  " از تمامی  اعضاء محترم  " حقیقی و حقوقی  اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان " که وفق مفاد این آگهی واجد شرایط اعلام نامزدی در انتخابات می باشند و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان مذکور هستند در خواست می شود از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1403/02/06 تا پایان روز  پنجشنبه مورخ 14023/02/13 نسبت به اعلام نامزدی و ثبت نام اقدام نمایند.