تلفن های ثابت هیات های نظارت بر انتخابات اتاق های استان ها

 

تلفن ثابت

نام اتاق

ردیف

061-53229040

061-53229041

اتاق آبادان

1

086-33433501-2

اتاق اراک

2

045-33742001-4

045-33742284-85

اتاق اردبیل

3

044-33459834

اتاق ارومیه

4

031-36560000 داخلی 2221-2510-2512

اتاق اصفهان

5

061-33332642

اتاق اهواز

6

084-33332281

084-33333471

اتاق ایلام

7

058-32728242

اتاق بجنورد

8

077-33337796

اتاق بوشهر

9

076-33453240- داخلی 806

اتاق بندرعباس

10

056-32400591

اتاق بیرجند

11

04135264110-12- داخلی 149

اتاق  تبریز

12

021-88723801-5

داخلی 601- 602 و 606

اتاق تهران

13


066-33339320

اتاق  خرم آباد

14

061-53560250

اتاق خرمشهر

15

013-33750823

اتاق رشت

16

054-33294428

054-33294435

اتاق زاهدان

17

 024-33463771- داخلی 300

اتاق زنجان

18

011-33389007

011-33389017-19 

اتاق ساری

19

 023-31651205

اتاق سمنان

20

087-33224897 

اتاق سنندج

21

 038-33377230- داخلی 24

اتاق شهرکرد

22

 071-36294915

اتاق شیراز

23

 028-33236124-داخلی 23

اتاق قزوین

24

025-37777196

025-37109204

اتاق قم

25

 031-55452288
031-55457020

اتاق کاشان

26

021-54401200 

اتاق کرج

27

034-32441057 

اتاق کرمان

28

 083-38228131

083-38228141

083-38228151

داخلی 107

اتاق کرمانشاه

29

 017-32224173

اتاق گرگان

30

 051-32216000- داخلی 450-451

اتاق مشهد

31

 081-38216006

اتاق همدان

32

 074-33234440-43

اتاق یاسوج

33

 035-37243071 اتاق یزد

34